ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์10 ก.ย. 2562 00:15โดยโรงเรียนบ้านนาเบน อําเภอเชียงคาน
วันที่ 9 กันยายน 2562 นายนพดล เครือปละ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาเบน และคณะครูบุคลากร ได้ต้อนรับท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผอ.สพป.ลย.1 และคณะ ได้มาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โดยการประเมินได้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านนาเบน ขอขอบพระคุณผู้ประเมินไว้ ณ โอกาสนี้

 
 
 

 

 
 
 Comments