ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดนักเรียน ชาย - หญิง

                                       
             ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6                                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


ชั้นอนุบาล2-3


ชุดพื้นเมือง ชาย - หญิง


ชุดพละ ชาย -หญิง ชุดลูกเสือ - เนตรนารี


                                                                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3(ลูกเสือสำรอง)                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6(ลูกเสือสามัญ)


ชุดปฏิบัติธรรมComments