นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม เลิศล้ำ ภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลายหลาย ให้มีความรู้และทักษะ ตามหลักสูตรในศตวรรษที่ 21  ภายใต้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ

3. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความสะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติและปลอดภัย

4. ประสาน ส่งเสริมใช้ชุมชน เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สู่ประชาคมอาเซียน

6. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน


Comments