ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

         โรงเรียนบ้านนาเบน  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแก้ว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัด เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เขตพื้นที่บริการบ้านนาเบน  หมู่ที่  ๓ 

       โรงเรียนบ้านนาเบน  ตั้งขึ้น พ..  ๒๕๒๐  ในพื้นที่   ๒๔ ไร่  ๒ งาน ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยการนำของ นายหนูหล่ำ    ผาลี ผู้ใหญ่บ้าน และนำชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร จำนวน    ๑   หลัง ขนาด  ๓   ห้องเรียน คือโครงสร้างเป็นไม้จริง หลังคามุงหญ้า โดยการบริจาควัสดุต่างๆ ของชาวบ้าน         ในปีเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณเป็นสังกะสีและสร้างอาคารใหม่ขึ้น ๑ หลัง แบบ ป.๑ ซ.  ขนาด  ๔  ห้องเรียน พร้อมส้วม  ๔ ที่  เมื่ออาคารเรียนเสร็จแล้วจึงได้แยกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดมาเข้าเรียน และได้ทำการเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๑ ตั้งแต่ชั้น ป.  ๑-.  ๔  มี จำนวนนักเรียน  ๔๐  คน  นายดุลย์    ศรีมงคล เป็นครูใหญ่

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ นายนพดล  เครือปละ ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน และในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาเบนได้ทำการเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีจำนวนนักเรียน  ๖๐  คน มีนายนพดล เครือปละ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีข้าราชการครูทั้งหมด ๔ คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ครูจ้างสอนรายเดือน จำนวน  ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน ๑ คน

Comments