วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)โรงเรียนบ้านนาเบน

          มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

พันธกิจ ( MISION STATEMENT )

๑. จัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปีอย่างมีคุณภาพ

๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาตนเองได้

อย่างเต็มศักยภาพ เน้นความเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

๓. จัดการเรียนรู้เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสม

กับวัย มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

๔. พัฒนา ส่งเสริมและใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๕. สร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน

๖. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา

๗. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา

๘. จัดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาผู้เรียน

๙.  ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

        


วิดีโอ YouTube


Comments